Zapraszamy do korzystania z bazy funduszy, która została stworzona po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania projektów kulturalnych.

Poniżej przedstawiamy wszelkie informacje przydatne w procesie wyboru odpowiedniego programu, który może pomóc zrealizować projekt kulturalny. Spis programów został ułożony w kolejności alfabetycznej. Każda pozycja zawiera krótką charakterystykę programu, a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są wszystkie niezbędne informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dofinansowania.

FFundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane jest dofinansowanie instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA

  • Innowacje w edukacji
  • Edukacja ekonomiczna
  • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
  • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

  • Priorytety opieki zdrowotnej
  • Polityka społeczna
  • Nauka przedsiębiorczości

W ramach wszystkich obszarów programowych, finansowane są takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.
O dotacje mogą wnioskować: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Więcej informacji na stronie:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Termin składania wniosków:

FFundacja Banku Zachodniego WBK program grantowy Bank Ambitnej Młodzieży

Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne.

Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych:

  • rozwój i edukacja,
  • aktywność gospodarcza, społeczna, obywatelska,
  • kultura, historia i dziedzictwo narodowe

Więcej informacji na stronie:
http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/terminy/

KKreatywna Europa – komponent KULTURA (2014–2020)

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa.

Program Kreatywna Europa składa się z trzech komponentów: KULTURA, MEDIA  i części międzysektorowej.

W programie Kreatywna Europa wyróżniono cztery cele szczegółowe:
– wsparcie możliwości operacyjnych na poziomie międzynarodowym;
– zwiększanie cyrkulacji dzieł i twórców w celu prezentowania ich szerszej widowni;
– wzmacnianie zdolności finansowych małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji;
– promocja międzynarodowej współpracy politycznej w celu rozwoju polityki medialnej, innowacji, rozwoju widowni i tworzenia nowych modeli biznesowych.

Priorytety Komponentu KULTURA:
– promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej;
– międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł;
– budowanie kompetencji i konkurencyjności sektora;
– rozwój publiczności i zwiększanie dostępu do kultury;
– wspieranie strategii EU 2020 (zrównoważony wzrost gospodarczy, innowacyjność, zatrudnienie i spójność społeczna w Europie).

Kto może składać wnioski
Organizacje posiadające osobowość prawną od co najmniej dwóch lat, działające w sektorze kultury.

Terminy składania wniosków:

– Tłumaczenia literackie: 1 lutego 2017 r., 7 lutego 2018 r., 6 lutego 2019 r., 5 lutego 2020 r.
– Sieci europejskie: 25 listopada 2016 r.
– Platformy europejskie: 5 października 2016 r.
– Projekty współpracy europejskiej: 5 października 2016 r., 23 listopada 2016 r., 4 października 2017 r., 3 października 2018 r., 2 października 2019 r., 7 października 2020 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.eurodesk.pl/granty/kreatywna-europa-komponent-kultura-

MMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe Granty

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem Funduszu jest wspieranie współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integracja tych państw z Unią Europejską.

Terminy składania wniosków: –

Więcej informacji na stronie:
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

MMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Standardowe Granty

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów wyszehradzkich. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w których prócz kraju wnioskodawcy organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż dwanaście miesięcy.
Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.

Termin składania wniosków:

NNarodowe Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017

Program ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
Termin składania wniosków:

NNarodowe Centrum Kultury program Kultura dostępna

Celem programu dotacyjnego „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury. Chodzi o organizację oferty kulturalnej, działań poza stałą siedzibą instytucji oraz wyjazdów tematycznych.

Priorytetowo traktowane będą działania, które popularyzują dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzają dostęp do oferty kulturalnej, charakteryzują się wysoką wartością edukacyjną i artystycznej oraz integrują społecznie. Powinny też uwzględniać organizację darmowego uczestnictwa w ofercie oddalonej przestrzennie. Szansę na dotację mają działania, które pomogą ich uczestnikom w zdobywaniu pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji.

Wnioski mogą składać m.in. państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Dla prawidłowego złożenia dokumentu obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl.

Termin składania wniosków:

Więcej informacji na stronie:
http://www.nck.pl/instytucja/313611-minister-malgorzata-omilanowska-oglosila-program-dotacyjny-kultura-dostepna/

NNarodowe Centrum Kultury program Kultura – Ojczysty – dodaj do ulubionych

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Program jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2017 roku.

Więcej informacji na stronie http://www.nck.pl/program-dotacyjny/318458-nabor-do-programu-ojczysty-dodaj-do-ulubionych-2017/

PProgram grantowy 'Patriotyzm Jutra'

Jest to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski, wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Służy przywracaniu pamięci historycznej i budowaniu tożsamości opartej o znajomość własnej tradycji.
Twórcom zależy na ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący. Zapraszają więc wszystkie stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski do zapoznania się z regulaminem tegorocznej edycji programu i zgłaszania swoich projektów. W ramach Programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 50 tys. zł
Termin składania ofert:
Więcej informacji na stronie:
http://muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra/edycja-2015/1447/vii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra.html

RRegionalny Konkurs Grantowy (RKG) w ramach Programu 'Równać Szanse' Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Termin: najbliższy nabór w sierpniu 2017 r.

Więcej informacji na stronie:
http://rownacszanse.pl/konkursy-dotacyjne

''Ogólnopolski Konkurs Grantowy' w ramach Programu 'Równać Szanse' Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Konkurs ma dwa etapy, wnioski składać mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które: rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, skutecznego planowania, zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów; wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 20 młodych ludzi w wieku 13-19 lat.

Termin: Najbliższy nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym rozpocznie się 16 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronie:
http://rownacszanse.pl/konkursy-dotacyjne